CONTACT US

SEWA

Spirit Art Education and Welfare Association

H.No : 6.6.888,Tegginakera Street,

Koppal-583231. Karnataka,India

E-mail : sewakpl@yahoo.com

Phone : +91 08539-284708

President

Rajabakshi H.V

H.No : 6.6.888, Tegginakera Street,Koppal -583231.

E-mail : rajabakshihv@yahoo.com

+91 9448183708

Secretary

Syed Gouse Pasha

Quadriya Manjil,Channabasava Nagar ,Kinnal Road,Koppal-583231

E-mail : sgquadri2_2@yahoo.co.in

+91 8867752541

SEWA FCC

B.T.Patil Nagar,

Koppal-583231.

SEWA VIDYALAYA

English Medium Primary &

High School

Kinnal-583230.

Tq: Dist: Koppal

E-mail : sevavidyalaya@gmail.com

Ph : 08539-284708 Cell : 9448183708, 9900414708

SEWA CHD

Govt. Hospital

Lingasaguru

Dist : Raichur

sewachd@gmail.com